AssortimentWie zijn we?InfoContactMijn accountBedrijven en sportclubs

Algemene voorwaarden

factuurvoorwaarden

1. Behoudens bijzondere bepalingen zijn onze facturen contant te betalen. Bij niet-betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.

2. In geval van laattijdige betaling zal bovendien een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 EUR.

3. Goederen blijven eigendom van de verkoper tot algehele betaling.

4. Alle klachten omtrent onderhavige factuur dienen binnen 20 dagen na postdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel, na deze termijn wordt de factuur beschouwd als definitief.

5. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het district van de verkoper bevoegd.

6. De klant verklaart zich akkoord met bovenstaande voorwaarden bij ontvangst ervan.

Afdrukken

Assortiment Wie zijn we? Info Contact Mijn account Bedrijven en sportclubs

Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.be